Informacje prawne

Informacje prawne

 

1. Prezentacja strony.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony http://www.toilettagechienschats.com są informowani o tożsamości różnych podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Właściciel i kierownik publikacji: Aurore Belle – les coteaux de roche, 42230 Roche-la-Molière

Twórca i Webmaster: Rose[email protected]

Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.

Kredyty: noty prawne zostały wygenerowane i zaoferowane przez SubDelirium Agence Communication Angoulême

Host: Hostgator – 11251 Northwest Freeway, Suite 400 Houston, TX 77092, USA

 

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Korzystanie ze strony internetowej http://www.toilettagechienschats.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione. Użytkownicy strony internetowej http://www.toilettagechienschats.com są zatem proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednakże http://www.toilettagechienschats.com może zdecydować o przerwaniu działania strony internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej. W takim przypadku http://www.toilettagechienschats.com postara się wcześniej poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji.

Strona internetowa http://www.toilettagechienschats.com jest regularnie aktualizowana przez webmastera. W ten sam sposób uwagi prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze zapoznawanie się z nimi w celu ich uwzględnienia.

 

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej http://www.toilettagechienschats.com jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Webmaster dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie http://www.toilettagechienschats.com były jak najbardziej dokładne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za braki, nieścisłości i niedociągnięcia w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jego winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej http://www.toilettagechienschats.com są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie internetowej http://www.toilettagechienschats.com nie są wyczerpujące. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu umieszczenia ich w Internecie.

 

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne związane z korzystaniem ze strony. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej za pomocą aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu z przeglądarką ostatniej generacji.

 

5. Własność intelektualna i fałszerstwa.

Właściciel strony jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logotypów, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja wszystkich lub części elementów witryny, niezależnie od środków lub procesu, jest zabroniona, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Webmastera.

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

 

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

Osoba odpowiedzialna za stronę „Toilettage Chiens Chats” nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane materiałem użytkownika, w momencie dostępu do strony, a wynikające z użycia materiału nie odpowiadającego specyfikacji wskazanej w punkcie 4, lub pojawienia się błędu lub niezgodności.

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową „Toilettage Chiens Chats” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie szkody (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej http://www.toilettagechienschats.com.

Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie kontaktu). Administrator strony zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

 

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z 24 października 1995 r.

Podczas korzystania z witryny http://www.toilettagechienschats.com mogą być zbierane następujące informacje: adresy URL linków , poprzez które użytkownik uzyskał dostęp do witryny http://www.toilettagechienschats.com, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku strona internetowa „Toilettage Chiens Chats” zbiera dane osobowe dotyczące użytkownika tylko na potrzeby określonych usług oferowanych przez stronę http://www.toilettagechienschats.com. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością, w szczególności gdy sam je wprowadza. Użytkownik strony http://www.toilettagechienschats.com jest wówczas informowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.

Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dowodu osobistego z podpisem posiadacza dokumentu, określającego adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony http://www.toilettagechienschats.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza odkupienia strony „Toilettage Chiens Chats” i jej praw pozwoli na przekazanie wyżej wymienionych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei będzie miał taki sam obowiązek zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony. http://www.toilettagechienschats.com.

Powyższa strona jest zgłoszona do CNIL pod numerem 1649446.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

 

8. Hiperłącza i pliki cookie.

Strona internetowa http://www.toilettagechienschats.com zawiera szereg hiperłączy do innych stron internetowych, utworzonych za zgodą kierownika publikacji. Osoba odpowiedzialna za publikację nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi za ten fakt żadnej odpowiedzialności.

Przeglądanie strony internetowej http://www.toilettagechienschats.com może spowodować zainstalowanie plików cookies na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają umożliwić różne miary częstości występowania.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer tak, aby odmówić instalacji plików cookies.

 

9. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej http://www.toilettagechienschats.com podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Paryżu.

 

10. Główne prawa związane z.

Ustawa nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. o informatyce, plikach i swobodach.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

 

11. Leksykon.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: „informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).