Juridische informatie

Juridische informatie

 

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website http://www.toilettagechienschats.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

Eigenaar & Publicatieverantwoordelijke: Aurore Belle – les coteaux de roche, 42230 Roche-la-Molière

Schepper en webmaster: Rose[email protected]

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.

Credits: de juridische aankondigingen werden gegenereerd en aangeboden door SubDelirium Agence Communication Angoulême

Host: Hostgator – 11251 Northwest Freeway, Suite 400 Houston, TX 77092, USA

 

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website http://www.toilettagechienschats.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website http://www.toilettagechienschats.com worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. http://www.toilettagechienschats.com kan echter besluiten de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal http://www.toilettagechienschats.com trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie.

De website http://www.toilettagechienschats.com wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website http://www.toilettagechienschats.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

De webmaster streeft ernaar om op de website http://www.toilettagechienschats.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website http://www.toilettagechienschats.com is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website http://www.toilettagechienschats.com niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

 

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

 

5. Intellectuele eigendom en namaak.

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

De verantwoordelijke van de site “Toilettage Chiens Chats” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en indirecte schade veroorzaakt met het materiaal van de gebruiker, op het ogenblik van de toegang tot de site, en voortvloeiend uit het gebruik van materiaal dat niet beantwoordt aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

De beheerder van de website “Toilettage Chiens Chats” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website http://www.toilettagechienschats.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. De webmaster behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die op deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. In voorkomend geval behoudt de webmaster zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

 

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website http://www.toilettagechienschats.com kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website http://www.toilettagechienschats.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt de website “Toilettage Chiens Chats” persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten aangeboden door de website http://www.toilettagechienschats.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de website http://www.toilettagechienschats.com wordt dan meegedeeld of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website http://www.toilettagechienschats.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van de site “Toilettage Chiens Chats” en zijn rechten zou de overdracht van de bovengenoemde informatie aan de eventuele koper toestaan, die op zijn beurt zou worden gehouden van dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. http://www.toilettagechienschats.com.

Bovengenoemde site is bij de CNIL aangegeven onder nummer 1649446.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

8. Hyperlinks en cookies.

De website http://www.toilettagechienschats.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die met toestemming van de publicatieverantwoordelijke zijn opgezet. De verantwoordelijke voor de publicatie heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het surfen op de website http://www.toilettagechienschats.com kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd.

 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website http://www.toilettagechienschats.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

 

10. De belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

 

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).